Coho Salmon Fillet - Cilantro Lime

Coho Salmon Fillet - Cilantro Lime