Frigo Whole Milk Mozzarella Ball

Low moisture. Quality since 1938. Real California cheese. www.saputo.com.

Frigo Whole Milk Mozzarella Ball