Frigo Part Skim Mozzarella Balls

Low moisture. Quality since 1938. Real California cheese. www.saputo.com.

Frigo Part Skim Mozzarella Balls