Mizkan Kintsubu Niowa Natto - 3 Pc

Kin No Tsubu Niowanatto. Product of Japan.

Mizkan Kintsubu Niowa Natto - 3 Pc