J-Basket Shrimp Tempura - 10 Pc

J-Basket Shrimp Tempura - 10 Pc