Hokushin Tropical Daifuku - Guava

Hokushin Tropical Daifuku - Guava