Shirakiku Kinako

Kinako. Product of Japan.

Shirakiku Kinako