Fujikiku Kelp Dashi

Dashi Konbu. Made in China.

Fujikiku Kelp Dashi